Ανακοίνωση/Ενημέρωση – Στόχοι του Σχεδίου Ανάπτυξης Πράσινων Σημείων

Ανακοίνωση/Ενημέρωση – Εξόφληση Λογαριασμών
18 Σεπτεμβρίου, 2017
Ανακοίνωση/Ενημέρωση – Ανακύκλωση
18 Σεπτεμβρίου, 2017

Ανακοίνωση/Ενημέρωση - Στόχοι του Σχεδίου Ανάπτυξης Πράσινων Σημείων

Γενικός στόχος του εξεταζόμενου Σχεδίου είναι η Ανάπτυξη ενός παγκύπριου Δικτύου σημείων συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών και ειδικών αποβλήτων. Ο στόχος της βιώσιμης ανάπτυξης και οι απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής και της Κυπριακής νομοθεσίας και πολιτικής στον τομέα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων έχει οδηγήσει την Κυπριακή Δημοκρατία στην απόφαση για τη δημιουργία Δικτύου Πράσινων Σημείων.

Στην Πάφο τα πράσινα σημεία βρίσκονται στην Πέγεια, στη Χρυσοχού, στην Αγία Βαρβάρα και στην Κολώνη.

Τα πράσινα σημεία αναμένεται ότι θα λύσουν ένα τεράστιο πρόβλημα της χώρας που είναι η παρουσία πληθώρας χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων στους οποίους καταλήγουν κυρίως ανακυκλώσιμα υλικά και ογκώδη αντικείμενα τα οποία δεν συλλέγονται με τους κλασικούς τρόπους αποκομιδής. Είναι ένα σχέδιο το οποίο θα βελτιώσει σημαντικά την ποιότητα ζωής των τοπικών κοινωνιών. Όπως άλλωστε καταγράφεται και στην αρχική περιβαλλοντική μελέτη για τη διαμόρφωση του δικτύου πράσινων σημείων στην Κύπρο, η λειτουργία τους θα συμβάλει στη διαμόρφωση νέας προσέγγισης ως προς το τι είναι και τι δεν είναι απόβλητο, μειώνοντας την ευκολία να πετάμε χρήσιμα αντικείμενα και υλικά. Ταυτόχρονα η πολιτική αυτή θα αναπτύξει νέα πρότυπα κοινωνικής συμπεριφοράς τα οποία να ευνοούν την ανάκτηση, την ανακύκλωση, τη μείωση των αποβλήτων αλλά και την επαναχρησιμοποίηση ανακυκλώσιμων υλικών).


 
JCC Payments
Ελληνικα