Ανακοίνωση/Ενημέρωση – Υδατοπρομήθεια / Τιμολόγηση Πόσιμου Νερού

Ανακοίνωση/Ενημέρωση – Ανακύκλωση
18 Σεπτεμβρίου, 2017
Ανακοίνωση/Ενημέρωση – Φορολογίες 2017
18 Σεπτεμβρίου, 2017

Ανακοίνωση/Ενημέρωση - Υδατοπρομήθεια / Τιμολόγηση Πόσιμου Νερού


Παρέχεται περιθώριο πληρωμής μέχρι την ημερομηνία που αναγράφετε στο τιμολόγιο. Μετά την ημερομηνία αυτή επιβάλλεται 10% πρόσθετη επιβάρυνση. Άρνηση πληρωμής εξυπακούει δικαστικά μέτρα για είσπραξη των οφειλών.

Πρώτη σύνδεση/τοποθέτηση νέου υδρομετρητή

Ο νέος καταναλωτής υποβάλλει αίτηση για την τοποθέτηση μετρητή. Η αίτηση εξετάζεται από το Κοινοτικό Συμβούλιο. Θα πρέπει ο αιτητής να έχει εκτελέσει τους όρους της άδειας οικοδομής, να έχει καταβάλει τα τέλη έκδοσης άδειας οικοδομής.

Ο αιτητής /νέος καταναλωτής καταβάλει τα πιο κάτω δικαιώματα:

Δικαιώματα εγγραφής : €71,76.

Αξία υδρομετρητή: €30,50

Εργατικά: €30,50

Υλικά : € 20,34

Σύνολο €153,10

Αν ο αιτητής είναι αγοραστής /νέας κατοικίας  για την οποία δεν έχουν εκδοθεί τίτλοι ιδιοκτησίας – όπως σε μεγάλα οικιστικά συγκροτήματα, υπάρχει δηλ. μόνο πωλητήριων που έχει ετοιμασθεί από δικηγόρο, τότε ο αιτητής καταβάλει και σχετικό ντεπόζιτο /προκαταβολής – ποσό ύψους €239,00  ,το οποίο ποσό επιστρέφεται μόλις ο αιτητής εξασφαλίσει ξεχωριστό τίτλο ιδιοκτησίας από το Τμήμα Κτηματολογίου και  Χωρομετρίας στο όνομα του .

Ενιοικίαση υποστατικού από ενοικιαστές.

Για την ενοικίαση υποστατικού ακολουθείται η πιο κάτω τακτική:

  • Ο ενοικιαστής αιτείται την εγγραφή του μετρητή στο όνομα του καταθέτοντας αποδεικτικό στοιχείο το ενοικιαστήριον έγγραφο.

Το Κοινοτικό Συμβούλιο προχωρεί σε μεταβίβαση του μετρητή αφού ο ενοικιαστής καταθέσει το ποσό των €239,00 προκαταβολή ( προκαταβολή φορολογίας €171,00 και τέλους κατανάλωσης νερού €68,00).

Τούτο επιστρέφετα  στον ενοικιαστή όταν φύγει και αφού δεν εκκρεμούν οποιαδήποτε υπόλοιπα  φορολογιών ή και τέλους κατανάλωσηςε νερού. Σημειώνεατι ότι ο ο ιδιοκτήτης του υποστατικού μπορεί να αφήσει στο όνομα του τον μετρητή ,αλλά τούτο ισοδυναμεί με την καταβολή των χρονιαίων φορολογιών –τέλος αποκομιδής σκυβάλων / τέλους ετήσια εισφοράς κονοτικών υπηρεσιών και τέλους κατανάλωσης νερού

Νέα Τιμολόγιση Πόσιμου Νερού

ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
JCC Payments
Ελληνικα