ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Καλό Πάσχα
22 Μαρτίου, 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΧΛΩΡΑΚΑΣ/ΛΕΜΠΑΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ <ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΗΤΗΡΙΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ – ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΧΛΩΡΑΚΑΣ ΚΑΙ ΛΕΜΠΑΣ>..


Από τα Κοινοτικά Συμβούλια Χλώρακας και Λέμπας ζητούνται προσφορές για παροχή υπηρεσιών έκδοσης εισιτηρίων ενοικίασης ειδών θαλάσσης. Η προσφορά αναφέρεται σε μια θέση παροχής υπηρεσίας (ένα (1) άτομο). Η παροχή υπηρεσίας θα γίνεται στην περιοχή «Κοτσιάς» των κοινοτήτων Χλώρακας και Λέμπας. Ως ημερομηνία έναρξης παροχής υπηρεσίας καθορίζεται η Δευτέρα 15 Μαΐου 2023 και ως ημερομηνία λήξης παροχής υπηρεσίας θα είναι η Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2023.

Για περισσότερες πληροφορίες οι προσφοροδότες μπορούν να αποτείνονται στα γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου Χλώρακας ή και Λέμπας.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΟΔΟΤΕΣ

Οι προσφορές πρέπει να απευθύνονται στον Πρόεδρο του Κοινοτικού Συμβουλίου Χλώρακας και κατατεθούν στο κιβώτιο προσφορών του Κ. Συμβουλίου σε κλειστό φάκελο, στον οποίο να αναγράφεται ευδιάκριτα «Προσφορά Παροχής Υπηρεσίας Έκδοσης Εισιτηρίων Ενοικίασης Ειδών Θαλάσσης (κρεβατάκια/ ομπρέλες), στην περιοχή «Κοτσιάς» των κοινοτήτων Χλώρακας και Λέμπας.

Οι προσφορές θα πρέπει να τοποθετηθούν στο Κιβώτιο Προσφορών που βρίσκεται στο Κτίριο Γραφείων Κοινοτικού Συμβουλίου Χλώρακας.

Οι προσφορές πρέπει να φτάσουν στα Γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 05 Μαΐου 2023 και ώρα 13:00 μ.μ..


ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΧΛΩΡΑΚΑΣ – ΛΕΜΠΑΣ .

Χλώρακα 25 Απριλίου 2023
JCC Payments
Ελληνικα